Algemene voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden regelen de verhoudingen tussen de klant en Broodbaar (gevestigd te Oude Haachtsesteenweg 99, 1831 Machelen), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0630.932.045 (BTW nummer BE.0630.932.045), hierna genoemd 'Verkoper'.

Het plaatsen van een bestelling door de klant betekent de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden zonder enige reserve. Voor alle rechtsverhoudingen tussen de verkoper en de klant gelden onderstaande bepalingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst werd gesloten. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de koper.

Prijzen

Prijzen vermeld op website ter beschikking gesteld door de verkoper zijn BTW inbegrepen en zijn geldig voor de dag van de consultatie op de website. Behoudens affichagefouten garandeert de verkoper de op de website aangeduide prijs. Prijzen zijn onderhevig aan eventuele prijsschommelingen bij de leverancier en kunnen onaangekondigd aangepast worden voor om het even welke reden.

Bestelling

De koper is geheel verantwoordelijk voor het correct specifiëren van bestellingen en het doorgeven van correcte adresinformatie.

Bestellingen kunnen geplaatst worden via internet (http://www.broodbaar.be/), e-mail (info@broodbaar.be) of telefonisch (02/7257815).

Afbeeldingen van de producten zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet actueel zou zijn.

Levering

De levering is gratis in Diegem, Machelen, Evere, Woluwe, Brucargo en Zaventem voor bestellingen vanaf € 10. Behoudens schriftelijk overeengekomen geldt Voor elke andere levering een vergoeding in functie van de afstand tussen de verkoper (bovenvermeld adres) en de koper (leveringsadres). De kosten bedragen € 1,20 per kilometer heen en omvatten alle verplaatsingen die nodig zijn voor levering van de bestelling. Leveringskosten zijn exclusief 21% BTW.

Vermelde leveringstermijnen zijn louter indidicatief en niet bindend. Vertraging bij levering kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijk vertraging.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van een bestelling omwille van gebeurtenissen buiten zijn/haar normale controle, inbegrepen maar niet gelimiteerd tot: produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie, transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekinge of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij de leveranciers van de verkoper raken, zelf indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

De verkoper beschikt over het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. Bij niet-levering van goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Betaling

Bestellingen zijn contant betaalbaar bij afhaling of levering. Online betaling gebeuren via een systeem van voorafbetaling. De verkoper heeft het recht deelname in de transactiekosten aan te rekenen voor online betalingen. De verkoper zal op geen enkele wijze informatie betreffende de betaalmiddelen zoals kaartnummer, vervaldatums en verificatiecodes van de koper ontvangen of opslaan.

Facturen worden enkel uitgereikt aan BTW-plichtigen, openbare instellingen en vrije beroepen. Facturen kunnen uitsluitend contant of door middel van overschrijving op de factuur vermelde bankrekeningnummer betaald worden. Facturen vermelden een vervaldatum van 14 dagen na factuurdatum.

Ingeval van niet niet-betaling op de vervaldatum zal door de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 1% per maand verschuldigd zijn op het openstaand bedrag, te rekenen van de factuurdatum. Daarenboven wordt het onbetaalde bedrag verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het openstaand bedrag met een minimum van € 50 per niet-betaalde factuur.

Wanbetaling geeft de verkoper het recht alle verdere prestaties op te schorten en maakt alle openstaande facturen opeisbaar.

Klachten

Eventuele klachten kunnen enkel schriftelijk (e-mail) of telefonisch aanvaard worden, uiterlijk op de dag van afhaling of levering. Geen enkele klacht betreffende conformiteit of staat van de goederen kan door de verkoper nog aangenomen worden op de dag na levering of afhaling. Eens deze termijn verstreken wordt elke levering beschouwd als zijnde conform de bestelling.

Klachten betreffende facturen dienen om ontvankelijk te zijn de verkoper te schriftelijk te bereiken (e-mail of aangetekend schrijven) binnen de 5 dagen na ontvangst factuur.

Annulatie en wijzigingen

Het is niet mogelijk de dag van levering een bestelling te annuleren of te wijzigen tenzij hiervoor schriftelijk (e-mail) of telefonisch overeenstemming over bestaat tussen de verkoper en de koper.

De koper heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boeten en zonder opgave van motief binnen de 5 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wanneer de koper zich op deze mogelijkheid beroept moet hij/zij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar de verkoper. De koper kan zich niet beroepen op het verzakingsbeding voor goederen die specifiek voor hem zijn bereid of die snel kunnen bederven.

Waarborg

De verkoper staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of een grove fout. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard dan ook, geleden door de koper.

De koper erkent de mogelijke beperkingen en risico's van het gebruik van het Internet (website/e-mail) en aanvaardt dat de verkoper hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of e-mail

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.

Slotclausule

Ingeval van ongeldig, onwettig of nietig verklaring van eender welke bepaling zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten van de verkoper om de strikte toepassing van deze bepalingen in deze voorwaarden te eisen kan niet beschouwd worden als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover de verkoper krachtens de onderhavige voorwaarden beschikken en verhindert de verkoper niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

De verkoper heeft het recht om ten alle tijden deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke bestelling na een wijziging houdt een aanvaarding in van de nieuwe voorwaarden.

Privacy Policy

Broodbaar hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers van haar website en houdt er zich aan alle zich toevertrouwde gegevens vertrouwelijk te behandelen. De gegevens van bezoekers en klanten worden enkel gebruikt voor klantenadministratie, levering, facturatie en informatie of promotiecampagnes.

Door het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling op de website geeft de koper toestemming voor de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. Broodbaar verbindt er zich toe om geen gegevens te verkopen of over te maken aan derden tenzij ze rechtstreeks betrokken zijn bij de werking van Broodbaar en tegemoet komen aan dezelfde privacy eisen als Broodbaar.

De gebruiker heeft recht op inzage of verbetering van zijn/haar eigen gegevens. Dit is in de eerste plaats maximaal mogelijk gemaakt via de account pagina's van de website waar gegevens ingekeken en gewijzigd kunnen worden. Alsook de volledige historiek van bestellingen en facturen waar Broodbaar over beschikt.

Het bestelsysteem van de website is versleuteld met SSL (herkenbaar aan het slotje in de adresbalk). Gegevens via deze veilige verbinding zijn niet leesbaar voor derden. Betalingsverkeer verloopt via een externe partner (Mollie B.V.), ook dit verkeer is versleuteld en verloopt rechtstreeks met de betalingspartner. Broodbaar ontvangt op geen enkele wijze gegevens over de betaalmiddelen van de klant

De gebruiker kan ten alle tijde kenbaar maken niet langer geinteresseerd te zijn in informatie of promoties via e-mail en zich hiervoor uitschrijven via e-mail (info@broodbaar.be).

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker worden geplaatst en voornamelijk tot doel hebben gebruikers van elkaar te onderscheiden of hun bewegingen te volgen. De website van Broodbaar maakt gebruik van cookies voor onderstaande functionaliteit maar is volledig bruikbaar zonder het toelaten van cookies.

  • Onthoud mij cookie

    Bij het inloggen op de website van Broodbaar heeft de bezoeker de keuze om langere tijd ingelogd te blijven via de 'onthoud mij' functie. Om deze keuze kenbaar te maken bij een toekomstig herbezoek wordt er gebruik gemaakt van een cookie. Het niet toelaten van deze cookie beperkt het ingelogd blijven tot één inlogsessie maar heeft verder geen gevolgen voor de bezoeker.

  • Google Analytics

    De website van Broodbaar maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt hierbij gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De niet persoonlijk identificeerbare informatie die hierbij wordt bijgehouden zijn bewegingen op de website, het IP adres en technische gegevens van de browser en/of apparaat van de bezoeker. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Deze informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoo wettelijk wordt verplicht of zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

    Het niet toelaten van deze Google Analytics cookie heeft geen nadelige gevolgen voor de bezoeker voor het gebruik van de website van Broodbaar.

    Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

© 2018 Broodbaar - contactgegevens, voorwaarden & privacy